Welkom

Algemene Voorwaarden
PAULINE KOOKT!

Toepasselijkheid.
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn op al onze leveringen en diensten de navolgende voorwaarden van toepassing.
De algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de klant, zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Van deze alg. Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien en voorzover dit schriftelijk wordt overeengekomen.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op opvolgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen.

Totstandkoming van overeenkomsten
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen zijn herroepelijk, ook indien een termijn voor aanvaarding is vermeld.
Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en nadat PAULINE KOOKT! de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of tot de uitvoering daarvan is overgegaan.

Annulering
De klant is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien PAULINE KOOKT! het aanbod niet onverwijld verwerpt.
Annulering dient mondeling te gebeuren.
Bij annulering binnen 3 weken wordt 25% van de kosten doorberekend, bij 2 weken 50% en binnen 1 week 75% van de kosten.

Prijzen en betaling
De klant is in de overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd dan wel, voor zover de overeenkomst werd gesloten meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop de ingevolge die overeenkomst te verrichten diensten verleend moeten worden, de prijzen welke gelden op het moment dat de dienst(en) moet(en) wordt(den) verleend, waaronder tevens worden verstaan de prijzen als vermeld op menukaarten die aan de klant worden overhandigd. Wijzigingen in het BTW tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.
Alle facturen daaronder mede begrepen facturen ter zake van een annulering, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling zorg te dragen tenzij anders wordt overeengekomen.
Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
Indien de klant in gebreke is dient hij aan PAULINE KOOKT! alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke.
Daarenboven is de klant indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd welke ligt 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.
Iedere betaling zal ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan PAULINE KOOKT! in de navolgende volgorde: de kosten van executie; de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten; de rente; de schade; de hoofdsom.

Wijzigingen in de opdracht die hogere kosten veroorzaken dan waarbij in de prijsopgave kon worden gerekend, worden in rekening gebracht.
Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht verlangde wijzigingen moeten minstens 1 week van te voren mondeling worden meegedeeld aan PAULINE KOOKT!

Aanbetaling, waarborgsom
PAULINE KOOKT! kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze PAULINE KOOKT! een aanbetaling doet ter hoogte van 50% van de overeengekomen prijs. Tenzij anders overeengekomen dient dit minimaal een week voor de uitvoering te zijn voldaan. Ontvangen betalingen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor PAULINE KOOKT! en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.
PAULINE KOOKT! kan telkens tussentijdse betaling verlangen van inmiddels verleende diensten. PAULINE KOOKT! mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door PAULINE KOOKT! onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Aansprakelijkheid:
PAULINE KOOKT! is niet aansprakelijk voor schade welke wordt geleden door de klant tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove nalatigheid van PAULINE KOOKT!. Deze bepaling geldt in het bijzonder voor schade ontstaan door het nuttigen van de door PAULINE KOOKT! bereide of geserveerde levensmiddelen.
PAULINE KOOKT! is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de eigendommemn van de klant in het pand, tenzij dit het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van PAULINE KOOKT! De klant vrijwaart PAULINE KOOKT! tegen aanspraken van klanten tot vergoeding van schade die als gevolg of in verband met de uitvoering van de overeenkomst is geleden.
Indien PAULINE KOOKT! gehouden is een schadevergoeding te betalen is deze in ieder geval beperkt tot:
1. de reserveringswaarde, of indien dat meer is, het bedrag dat PAULINE KOOKT! vergoed krijgt van haar verzekeraar, dan wel de schadevergoeding die PAULINE KOOKT! van een derde verkrijgt.
ter zake van aansprakenvan derden tot vergoeding van schade in verband met door PAULINE KOOKT! verrichte diensten, voorzover deze schade niet krachtens de overeenkomst, met inbegrip van deze lgemene voorwaarden, voor rekening komt van PAULINE KOOKT!

Overmacht:
Als overmacht voor PAULINE KOOKT!, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming PAULINE KOOKT! niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door PAULINE KOOKT! zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk danwel bezwaarlijk wordt. Hieronder vallen in ieder geval ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of een sterfgeval in de naaste omgeving van PAULINE KOOKT! In dit geval doet PAULINE KOOKT! hiervan onmiddelijk melding aan de opdrachtgever waarna deze 1 week het recht heeft de opdracht te annuleren.